תקנון אתר אינטרנט – "אלבומס"

 1. מבוא
  • האתר משמש כאתר סחר אלקטרוני (חנות וירטואלית) אשור הוקם ומופעל על ידי "אתר תעשיות פלסטיק בע"מ" (להלן: "החברה") האתר מציע לציבור גולשי האינטרנט בישראל המשתמשים מידע ורכישת מוצרים ושירותים המוצעים מעת לעת.
  • הנכם מתבקשים, אפוא, לקרוא תנאים אלו בקפידה, שכן, הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו ע"י המשתמש הן באתר והן טלפונית (להלן: "המשתמש" ו/או "הגולש" ו/או "הלקוח" ו/או "המזמין"), התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש לבין החנות, לכל דבר ועניין.
  • תנאי השימוש ותקנון האתר מנוסחים ביחיד ו/או ברבים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים לגברים ונשים כאחד.
  • הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה באתר ע"י המשתמש לרבות גלישה ו/או רכישה ו/או שימוש ו/או יצירת קשר במייל ו/או בטלפון ו/או כל מדיה אחרת ייחשבו כהצהרה והסכמת המשתמש לכל תוכן הדברים הכתובים באתר ובתקנון, זה כלשונם. הוראות אלו יהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתמש לבין החברה. המשתמש מצהיר ומתחייב כי קראת את תקנון האתר כלשונו ומסכים ומתחייב להוראותיו. אם במשתמש אינו מסכים לחלק או לכל תנאי תקנון זה על המזמין הימנע מלעשות כל שימוש באתר.
  • נוסח התקנון המחייב והקובע הוא התקנון המפורסם באתר, החברה ממליצה למשתמשי האתר לקרוא ולהתעדכן, מעת לעת, בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.
  • המחירים באתר כוללים מע"מ ואינם כוללים דמי משלוח.
  • כותרות בתקנון זה נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד והן לא תשמשנה לצורך פרשנות התקנון.
 1. מי אנחנו

האתר מנוהל ומופעל ע"י אתר תעשיות פלסטיק בע"מ, בכל שאלה ו/או בירור ניצן לפנות לחברה באמצעות צור קשר באתר הבית או בדואר אלקטרוני:  atar@ataralbums.comאו בפייסבוק: אתר אלבומים  ataralbums או בטלפון מס': 03-6500086

כתובתנו: הסתת 5, חולון.

שעות שירות הלקוחות, איסוף מוצרים, תצוגה ורכישה במקום בימים א'- ה' בין השעות: 16:00 – 09:00.

 1. רשאים להשתמש באתר

רשאי לרכוש אך ורק משתמש העומד בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן:

 • המשתמש הינו עולה על 18 שנים.
 • המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.
 • המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או דרכון תקף או תאגיד המאוגד והרשום כדין.
 • המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי תקף.
 • המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.
 1. הליך ההזמנה / המכירה
  • המוצרים והשירותים המוצעים למכירה באתר מוצעים במחיר קבוע מראש ועד גמר המלאי. בעת בחירת המוצר יש לעיין בדף המוצר בטרם ביצוע הקנייה פרטי המפרט הטכני של המוצרים, תיאורם, מחירם יופיע בדף המוצר אך לא רק, יתכן ושדף המוצר ו/או טופס ההזמנה יכיל תנאי עסקה נוספים על תקנון זה. במקרה זה תנאי התקנון יגברו אלא אם כן התנאים הנוספים לא סותרים תקנון זה ואז יהוו תנאים מצטברים( להלן: "המוצר").
  • בכדי להזמין מוצר יש לבחור מוצר בהתאם להוראות באתר – מוצר, צבע, גודל, הכל בהתאם להקשר של המוצר ולפי אפשרויות הבחירה שהאתר מציע בכל מוצר.
  • בטופס ההזמנה יש למלא את הפרטים האישיים שהאתר מבקש כגון שם מלא, כתובת, טלפון, מייל ואמצעי תשלום, בחירת סוג משלוח (להלן: "טופס ההזמנה") ולבסוף לשלוח את הטופס עם פרטי המזמין כאשר הינם מלאים, מדויקים, נכונים ושלמים (להלן: "ביצוע ההזמנה"). מובהר בזאת כי המשלוח כרוך בתשלום נוסף בהתאם לסוג משלוח.
  • באחריות המשתמש להקפיד למלא את פרטי המזמין באופן מדויק בכדי להבטיח את ביצוע ההזמנה. יודגש כי החברה אינה אחראית לנזק שייגרם למשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש סיפק פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים.
  • במעמד ביצוע ההזמנה ניבדק כי המוצר המוזמן במלאי (להלן: "ביצוע הזמנה"), אזי תתבצע בדיקת הפרטים בחברת האשראי עצמה לשם קבלת אישור תשלום על ביצוע ההזמנה. עם קבלת אישור כאמור לחברה ההזמנה תועבר לטיפול בהכנתה אריזתה והוצאה למשלוח (להלן: "אישור הזמנה"). יודגש כי חיוב המזמין בגין המוצר המוזמן נעשה בעת ביצוע ההזמנה.
  • במידה ואין אישור מחברת האשראי לביצוע ההזמנה ועל כן לא הונפק אישור להזמנה. יקבל המזמין הודעה מתאימה. לצורך השלמת הליך הרכישה יידרש המזמין לפנות לחברת כרטיסי האשראי אשר מנפיקה לו את הכרטיס עימו המזמין מעוניין לבצע את התשלום לצורך קבלת אישור מחברת האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, הפעולה תחשב כהשלמתה רק לאחר שהחברה קיבלה מחברת האשראי את אישור התשלום על ביצוע העסקה.
  • לא פעל המזמין להסדרת האישור בתוך 2 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברת האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהא החברה רשאית לבטל את ההזמנה.
  • כל הזמנת ואספקת מוצר כפופה להימצאות מלאי מספיק של המוצר המוצע למכירה.
  • הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה השונים הינם מחירים כוללים מע"מ על פי דין.
  • החברה מציעה באתר מוצרים ושירותים בכמויות, במחירים והתנאים כפי שתמצא לנכון מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא צורך בהודעה מוקדמת. שמורה לחברה הזכות להוסיף ו/או לגרוע מהמוצרים והשירותים באתר, לקבוע כמות כל מוצר ו/או שירות שיוצע לרכישה , את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה. בכל מקרה מובהר, כי המחיר הקובע הנו מחיר המוצר המופיע באתר ולא המחיר שיופיע (אם יופיע) על מדבקת מחיר המוטבעת על המוצר.

    

 1. הזמנה אישית / הזמנת מוצרי דפוס
  • ההזמנה הסופית היא שתחייב את המזמין, יש לקחת בחשבון סטייה קלה בין גוון המוצרים המוצגים במסך לצבעים בפועל. המשתמש ו/או המזמין מאשר בזאת כי ידוע לו ומסכים שהפער הנ"ל לא ייחשב כפגם במוצר המוזמן על ידו.
  • החברה ו/או האתר לא תהיינה אחראיות לכל תקלה הנובעת מהגהה לא טובה, שגיאות במיקומי התמונות ו/או העמודים, חוסר ניצול מקסימלי של העמודים או שטחי הדפסה וכל דבר הקשור לטעויות מסוג זה.
 1. שמירה וגיבוי
  • המשתמש נדרש לגבות את החומר בו עושה שימוש באתר להדפסת ספר / אלבום / תמונה במחשבו האישי.
  • החברה מאכסנת את החומר שהועבר לרשותה עד חודש ימים.
  • במקרה של אובדן חומר לפני שהופק, כך שלא ניתן יהיה לשחזרו, המזמין ישלח בשנית לחילופין, יוחזר למזמין מלוא סכום ההזמנה.
  • החברה לא תישא באחריות לאי גיבוי החומר על ידי המזמין ו/או המשתמש ו/או לשחזור קבצים אשר הועברו לאתר ושנפגעו ו/או נמחקו מכל סיבה שהיא לפני הפקתו.
  • מובהר בזאת במפורש כי החברה אינה יכולה לפקח על החומרים שמשתמש ו/או מזמין ישתף בהם אחרים, החומרים מועלים לאתר ע"י המשתמש ו/או המזמין הינם באחריותו בלעדית של המשתמש ו/או המזמין והחברה ו/או האתר לא יישאו בכל אחריות מכל מין וסוג בגינם.

מובהר בזאת כי החברה תהיה רשאית להסיר ו/או לסרב להדפיס כל חומר אשר יעורר חשש להפרת זכויות יוצרים (לרבות זכויות מוסריות) ו/או פגיעה בפרטיות ו/או להוצאת לשון הרע וכן כל חומר שיכיל הסתה לאלימות ו/או עידוד להפרת חוק ו/או עלול להיחשב כפרסום תועבה ו/או שיש גילוי גזענות ו/או יפר הוראות תקנון זה בכל דרך אחרת.

מובהר כי הזכות תהיה נתונה לחברה בין כמענה לתלונה שתוגש ע"י צד ג' כלשהו, לרבות רשויות, ובין עפ"י יוזמתה.

החברה לא תישא בכל חבות ולא תהא אחראית לכל נזק, אם וככל שייגרם, כתוצאה מנקיטת איזה מהפעולות האמורות.

 1. מבצעים והטבות
  • החברה מציעה לעיתים מבצעים או הטבות או קופונים ללקוחותיה באמצעות עדכונים במייל או באתר הבית. על המשתמש לוודא את תוקפו של כל מבצע.
  • החברה רשאית בכל עת להפסיק את המבצעים, הטבות והקופונים אלה, להחליפם או לשנותם בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך. המבצעים תקפים לפי התאריכים שיצוינו או עד גמר המלאי.
  • פרטי המזמין יכול שישמשו למשלוח פרטים תפוצת פרסום אודות מוצרים נוספים וכיוצ"ב בדואר אלקטרוני, זאת אך ורק לאחר הסכמת המשתמש על פי הדין וזאת באמצעות סימון האישור בטופס הזמנה.
  • המשתמש ו/או המזמין מסכים בזאת ומאשר לחברה להעביר את פרטיו האישיים לצדדים שלישיים, אך ורק, ככל שהדבר יידרש, לצורך אספקת השירותים והמוצרים כגון:לחברות השילוח והדיוור השונות.
 1. מדיניות אספקת המוצר
  • אספקת המוצר בימי עסקים וכרוכה בתשלום דמי משלוח בהתאם לאזור וסוג המשלוח, להלן אפשרויות משלוח:
   • דואר רשום תוך 14 ימי עסקים בכפוף לתנאי השירות החיצוני.
   • חברת שליחות תוך 10 ימי עסקים בכפוף לתנאי השירות החיצוני.
   • איסוף עצמי בהתאם לשעות פעילות החברה – אינו כרוך בתשלום.
  • החברה אינה חוסכת במאמצים כדי לספק למזמין מוצרים הטובים ביותר. המוצרים יהיו באריזתם המקורית וייארזו באריזות ניילון או בכל אריזה סבירה אחרת בהתאם לסוג משלוח. המוצרים והמצרכים שהזמנתם יסופקו למשתמש במצבם כפי שהוא .(As Is)
  • אפשרויות השילוח ומחירם יפורטו לבחירה בגוף ההזמנה.
  • החברה לא תישא באחריות לעיכוב ו/או איחור בשילוח שמבוצע ע"י צד ג' ו/או על ידי החברה אשר מושפע מכוח עליון ו/או שביתות ו/או השבתות ו/או אי מענה מצד הלקוח לתיאום המשלוח. העיכוב כאמור לא יהווה הפרת התחייבות לאספקת המוצר.

    

 2. מדיניות שינויים וביטולים
  • המזמין רשאי לבטל עסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981 (להלן: החוק הגנת הצרכן") ובהתאם למדיניות החזרת מוצרים שתפורסם מעת לעת, בתקנון זה או בכל מקום אחר באתר, לשיקול דעת החברה.
  • ביטול הזמנה ייעשה מיום ביצוע ההזמנה תוך 14 ימים ממועד אספקתו או העברת מסמך לחברה ערוך לפי ס' 14ג(ב) בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
   • למעט מוצרים במבצע או חיסול מלאי אשר יצוין בדף המוצר שלא ניתן להחזרה.
  • בהתאם לחוק לא ניתן לבטל עסקה בעבור מוצר שיוצר לפי דרישה מיוחדת.
   • למרות האמור בחוק, החברה תכבד בקשה לביטול הזמנה שטרם נכנסה להליך הדפסה ו/או הזמנה שטרם התקבל אישור תשלום מחברת האשראי וזאת באמצעות שיחת טלפון ישירה + מייל. מובהר בזאת כי השארת הודעה בתא קולי לא תחשב כשיחת טלפון. ביטול העסקה בכפוף לקבלת אישור בכתב מהחברה.
  • ביטול עסקה כפופה כי המזמין יחזיר את המוצר, על חשבונו, ארוז אריזתו המקורית שלא נפתחה, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול כשהוא במצב חדש, תקין וללא שימוש כלל.
  • התנאים יחולו על מוצרים לפי חוק הגנת הצרכן.
  • ביטול עסקה שאינה פגם או אי התאמה של המוצר להזמנה, עלות החזר המוצר לחברה יחול על המזמין כאמור.
  • החזרת מוצר פגום- ניתן להחזירו תוך 14 ימים ממועד אספקתו בצירוף קבלה ותיאור הפגם בכתב, המזמין יזוכה במלוא סכום ההזמנה במידה ואכן יתברר שהמוצר פגום. לחילופין, החברה תחליף את המוצר הפגום למעט מוצר בהזמנה אישית החברה תדפיס על חשבונה בתיאום בכתב עם המזמין.
  • החברה עושה את מירב המאמצים לייצג את המלאי העדכני באתר. אך במצב בו אזל המלאי של המוצר, גם לאחר ההזמנה, החברה תציע מוצר חלופי ו/או החזר כספי. החברה לא תישא בנזקים של המזמין ככל שייטען כן כאמור, תקום לחברה הזכות לבטל את העסקה.
 1. ביטולים ע"י החברה

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי החברה לבטל את זכאות המזמין לבצע עסקאות באתר ו/או טלפונית בכל אחד מהמקרים הבאים:

 • במידה ופרטי המזמין לא נקלטו כראוי מכל סיבה שהיא רשאית החברה לבטל את עסקת הרכישה ע"פ שיקול דעתה.
 • כאשר ההזמנה בוצעה שלא כדין ו/או לא על פי תקנון זה, החברה יהא רשאי לבטל את העסקה.
 • הודעה על ביטול הזמנה תימסר ללקוח ע"פ הפרטים שמילא.
 • באם נפלה טעות סופר כלשהי בהצעה ו/או בהזמנה, יהא רשאי החברה לבטל את העסקה.
 • אם בעת ביצוע ההזמנה באתר מסר המזמין במתכוון פרטים שגויים;
 • אם המזמין ביצע מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר החברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיו וספקיו של החברה;
 • אם המשתמש בשירותי אתר החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
 • אם המשתמש הפר את תנאי הסכם זה;
 • אם כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי;

זכרו: אם ימסרו פרטים שגויים במקרה כזה לא תהיה למשתמש כלפי החברה ו/או מי מטעמה כל טענה, תביעה או דרישה.

 

 1. אבטחת מידע ומדיניות פרטיות

החברה נוקטת בכל הצעדים הסבירים לאבטחת מידע לפי תקן PCI לשמור את פרטי המשתמש הנמסר ע"י המשתמש ולא למסור פרטי המשתמש לצדדים שלישיים, כל עוד אין הכרח חוקי לעשות כן,  למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי המשתמש עצמו. אולם פעילות האתר מבוצעת בסביבה מקוונת ולפיכך אין באפשרות החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני שיבושים והפרעות לפעילות מערכות המחשב המשמשות את האתר לרבות חדירות למחשב החברה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות וככל שגורם חיצוני יחדור למידע השמור בידי החברה ו/או יעשה שימוש במידע זה. לפיכך, החברה לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי המשתמש באתר הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת החברה ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה מכל מין וסוג שהוא.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, גולשי האתר ו/או המשתמשים בו ו/או בתוכנה, מסכימים בזאת כי האתר ו/או החברה יהיו רשאים לחשוף את פרטי המשתמשים וכל מידע הנוגע לשימוש שנעשה באתר, בהתאם להוראות צו בית משפט, ו/או במסגרת הליכים משפטיים במידה ויתעוררו בין המשתמשים לבין האתר ו/או החברה, ו/או במקרה של הפרת תנאי תקנון זה ע"י המשתמשים, ו/או במקרה שהאתר ו/או החברה, על פי שיקול דעתם הבלעדי, יסברו כי הדבר נחוץ לשם מניעת נזק חמור לגוף או לרכוש שלהם או של כל אחד אחר ו/או במקרה של מיזוג פעילותם של האתר ו/או החברה עם צד שלישי כלשהו.

 

 1. אחריות

החברה משתמשת בחומרי דפוס וצבע איכותיים ברמה הגבוהה ביותר. חלק מהמידע בדבר המוצרים המוצעים למכירה באתר החברה, למעט מחירם, מקבלת החברה מיצרני המוצרים ו/או מהיבואנים ו/או מהספקים והיא מזינה אותו אל האתר כפי שהוא. החברה אינה בודקת את מהימנות המידע, שלמותו, דיוקו או התאמתו לתכונות המוצרים בפועל, והוא לא יישא באחריות לכל אי-התאמה, חוסר, הטעיה או טעות הכלולים במידע או בקשר לטיבם או התאמתם לצורכי המשתמש או לתיאורם.

כל התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצר בתמונה לבין מראהו במציאות, בין השאר בגלל העובדה שהתמונות מוצגות לנגד עיני הרוכש על גבי מסך המחשב, בכל מקרה תיאור המוצר גובר על מראהו,  ולרוכש לא תהיה תביעה בכל הכרוך ונובע מכך.

החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם למשתמש במישרין או בעקיפין בשל איחור באספקה, או כתוצאה מכך שהמוצרים, אשר סופקו למזמין היו פגומים, מקולקלים או לא תקינים.

השירות באתר החברה ניתן לשימוש כפי שהוא. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמו בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו של המשתמש.

החברה עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של אתר. יחד עם זאת, החברה  אינה מתחייבת שהשירות באתר החברה  לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית, נזקים, קלקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת.

 

 1. קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר החברה, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים והסודות המסחריים, הינם רכושה של החברה בלבד, או של צדדים שלישיים. זכויות אלה חלות בין היתר על עיצובו הגרפי, תוכן, כתבה, יישום, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קובץ תוכנה וכל חומר אחר בין אם מוחשי או מופשט המתפרסם באתר החברה, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו שייך באופן בלעדי לחברה.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה מראש ובכתב, ובכפוף לתנאי הרשאה מפורשים, אם וככל שתינתן הרשאה כאמור.

אין באמור לעיל לפגוע בזכויותיהם של צדדים שלישיים המפרסמים תכנים באתר באמצעות הסכמים שונים בין החברה לבין אותם צדדים.

 

 1. איסור שימוש מסחרי

אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר או בנתונים המתפרסמים בו, בבסיס הנתונים שבאתר, ברשימות המוצרים והשירותים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמת החברה בכתב ומראש.

 

 1. שינויים באתר ובשירות

החברה רשאית לשנות, מעת לעת, תנאים אלה, בלי להודיע על כך מראש. התנאים החדשים יפורסמו באתר החברה וייכנסו לתוקף לאחר פרסומם כאמור.

החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל את השירותים, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכול, בלא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של רשת האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

 

 1. דין ושיפוט

הדין החל על השימוש באתר החברה ותנאים אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבית השלום תל אביב.